Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ BETU

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ BETU được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-ĐHKTKT ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ BETU hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Hiệu trưởng ban hành và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chức năng:

- Trung tâm có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu về việc tổ chức, khai thác, thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Tin học và Ngoại ngữ;

- Đề xuất liên kết, hợp tác đào tạo với các đơn vị trong nước và quốc tế trong các chương trình ngắn hạn, dài hạn…

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.

- Tuyển sinh và quản lý người học.

- Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do Trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định.

- Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Trung tâm và của Nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.

- Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

- Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của Trung tâm.

- Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo trung tâm:

Họ và tên

Chức vụ

Email/điện thoại

CN. Nguyễn Quốc Duy

Phó Giám đốc

0966.078.496

nqduy@ktkt.edu.vn

Thông tin liên hệ:

  • Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ BETU
  • Địa chỉ: số 333 Đường Thuận Giao 16, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, T.Bình Dương.
  • Điện thoại: (0274) 3904 625
  • Hotline: 0966.078.496
  • Website: www.ktkt.edu.vn
  • Email: iflc@ktkt.edu.vn